Menu

Farmarik.sk - obchodné podmienky

Obchodné podmienky


Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok

(Ďalej aj „VOP“)

 

 1. Tieto  všeobecné obchodné a reklamačné podmienky upravujú poučenie a informovanie spotrebiteľa pred odoslaním objednávky z internetovej stránky e-shopu www.farmarik.sk  v zmysle § 10a zákona č. 102/2014 Z.z.: 

-       o obchodnom mene a sídle predávajúceho, telefónnom čísle predávajúceho a kontaktoch spotrebiteľa s predávajúcim, mieste, kde je možné podať reklamáciu:

Predávajúcim je:

Obchodné meno: Farmárik, s. r. o.,

Sídlo: 018 53 Bolešov 448

IČO: 36 745 057

DIČ: 2022335249

IČDPH:SK2022335249

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Odd: Sro, Vložka: 17573/R
email kontakt pre objednávky, fakturácia, odstúpenie: e-mail: info@farmarik.sk 

Email Kontakt pre reklamácie, sťažnosti, podnety, pozáručný servis: servis@farmarik.sk

Tel.: 042 20 21 22 7 (telefonická linka dostupná v čase: 7:30 do 15:30)

-       hlavných vlastnostiach tovaru alebo charakter služby – tieto informácie sú uvedené priamo na www.farmarik.skpri konkrétnom tovare pri kliknutí na názov tovaru 

-       predajnej cene výrobku, nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky – informácie nájdete na www.farmarik.sk a v čl. III VOP

-       platobných podmienkach, dodacích podmienkach, lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať výrobok - informácie nájdete na www.farmarik.sk a v čl. III a čl. IV VOP

-       poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady výrobku alebo služby podľa všeobecného predpisu a informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií spotrebiteľov – informácie nájdete  v čl. VII VOP

-       mieste na podávanie sťažností a podnetov spotrebieľov: Činnosť predávajúceho podlieha dozoru Slovenskej obchodnej inšpekcie, www.soi.sk Miestne príslušným orgánom na vybavovanie sťažností a podnetov spotrebiteľov je:

Názov: Inšpektorát SOI so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj
Sídlo: Hurbanova 59, 911 01 Trenčíninformácie nájdete na www.farmarik.sk

-       informácii o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 – nájdete v čl. VI ods. 7 VOP

-       informácii o tom, kedy spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy – čl. VI ods. 2 VOP

-       informácii o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov; a uvedenie odkazu na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu – nájdete v čl. VII ods. 22

-       informácii o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; a formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete v čl. VI

 1. Odoslaním objednávky s povinnosťou platby zasiela kupujúci predávajúcemu záväzný návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na diaľku a zaväzuje sa prevziať tovar a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu, náklady na dopravu, dodanie a poštové v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
 2. Predávajúci návrh na uzavretie kúpnej zmluvy akceptuje odoslaním e-mailu s potvrdením údajov o obsahu kúpnej zmluvy a to najneskôr do 48 hodín od obdržania objednávky kupujúceho. Dňom doručenia akceptačného e-mailu predávajúcim (potvrdenia objednávky) je uzavretá kúpna zmluva. 
 3. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom pri uzavretí zmluvy na diaľku.
 4. Zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, t.j. využitím nákupu prostredníctvom webového sídla, t.j. e-shopu www.farmarik.sk alebo prostredníctvom elektronickej pošty cez: info@farmarik.sk.
 5. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 6. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa nevzťahujú na zmluvy, ktoré boli uzatvorené inak ako využitím prostriedkov diaľkovej komunikácie napríklad na základe osobitne dojednanej kúpnej zmluvy. 
 7. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzavretej na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

Článok II.

Uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci si objednáva tovar na www.farmarik.sk výberom konkrétneho tovaru, resp. tovarov (vložením do košíka) a vyplnením všetkých údajov objednávky, ktoré sú označené ako povinné, t.j. kontaktných údajov, spôsobu doručenia a platby. Odoslaním údajov prostredníctvom tlačidla objednávka s povinnosťou platby si kupujúci tovar vložený v košíku záväzne objednáva a zaväzuje sa uhradiť s tým spojenú kúpnu cenu a náklady za podmienok a v súlade s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami. Objednávka je záväzný návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je uzavretá dňom prijatia návrhu zo strany predávajúceho. O prijatí návrhu na uzavretie zmluvy informujeme bez zbytočného odkladu, najneskôr do 48 hodín odo dňa prijatia objednávky, zaslaním e-mailu. 

 

 1. V prípade, že tovar nie je v čase prijatia objednávky dostupný alebo nie je ho možné dodať z dôvodu prekážok na strane dodávateľa predávajúceho alebo z iných dôvodov, ktoré vznikli na strane predávajúceho, predávajúci o tom kupujúceho bezodkladne informuje pred potvrdením objednávky, inak okamžite ako tieto dôvody vznikli. V prípade, že kúpna cena bola zaplatená a predávajúci a kupujúci sa  nedohodnú na inom náhradnom plnení alebo inej lehote dodania, je predávajúci povinný vrátiť kúpnu cenu ako aj všetky platby, ktoré od neho spolu s kúpnou cenou prijal kupujúcemu bez zbytočného odkladu. 

Článok III.

Kúpna cena a platobné podmienky

 1. Predajná cena je kúpna cena za tovar, ktorá je uvedená na www.farmarik.sk pri jednotlivých tovaroch a zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky (20%). Súčasťou uvedenej kúpnej ceny nie sú náklady na dopravu, dodanie a poštovné, ktoré kupujúci hradí popri kúpnej cene. 

 

 1. Za doručenie objednaného tovaru v rámci Slovenskej republiky predávajúci účtuje ku kúpnej cene tieto poplatky:

 

-       Poštovné pre zásielky do 15 EUR v rámci SR - 5 EUR vrátane DPH

-       Poštovné pre zásielky od 15 EUR do 150 EUR v rámci SR - 4 EUR vrátane DPH

-       Za dodanie tovaru formou dobierky k cene poštovného účtujeme ďalšie 2 € vrátane DPH.

-       Pri objednávke 150 Eur a viac sa poštovné neúčtuje.

4. Doručenie objednaného tovaru mimo SR je potrebné osobitne dohodnúť. Predávajúci účtuje poštovné vo výške podľa cenníka kuriérskej spoločnosti SPS, s.r.o www.sps-sro.sk Cenu dopravy oznámi predávajúci na základe dopytu kupujúceho na info@farmarik.sk pred potvrdením objednávky. Platba za tovar je možná len vopred.

 1. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu spolu s nákladmi na dopravu, dodanie a poštovné, pokiaľ sa účtuju podľa predchádzajúceho odseku, nasledovne:
  1. platba v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere
  2. platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru), za dobierku účtujeme poplatok 1 Euro 
  3. online platba prostredníctvom platobnej brány Borgun h.f.so sídlom Ármúli 30 , 108 Reykjavík
  4. platba na účet predávajúceho na základe zálohovej faktúry – tovar bude doručovaný až po pripísaní peňažných prostriedkov na náš účet
 1. Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru pri dobierke alebo dodaní poštou prostredníctvom dopravcu - kuriérska spoločnosť Slovak Parcel Services s.r.o. - UPS so sídlom Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji

 

Článok IV.

Dodacie podmienky

 1. Predpokladom dodania tovaru kupujúcemu je, že tovar bol zaplatený pred jeho dodaním alebo bude zaplatený najneskôr v momente dodania dobierkou, v hotovosti alebo platobnou kartou. 

 

 1. Termín dodania tovaru je uvedený pri jednotlivých tovaroch na www.farmarik.sk . Ak sú lehoty dodania pri viacerých objednaných tovaroch rozdielne, tovar sa zaväzuje predávajúci dodať v lehote, ktorá je zo všetkých uvedených lehôt najdlhšia. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť aj na čiastkovom plnení. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar najneskôr do 3 týždňoch odo dňa objednania tovaru. Ak je predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru, má kupujúci právo určiť dodatočnú lehotu a ak predávajúci nedodá tovar ani v takejto lehote, môže kupujúci od zmluvy odstúpiť. Ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé alebo ak pred uzavretím zmluvy kupujúci predávajúceho výslovne informoval o tom, že dodanie tovaru v určenej lehote alebo v určený deň je pre kupujúceho osobitne dôležité, a predávajúci tovar v tejto lehote nedodal, alebo ak uplynie lehota 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy a predávajúci výslovne vyhlási, že tovar kupujúcemu nedodá, kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na dodanie tovaru.  V tomto prípade predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho v súvislosti s objednaním tovaru prijal bez zbytočného odkladu. 

 

 1. Kupujúci je povinný v stanovenej lehote dodania objednaný tovar prevziať. O termíne doručenia tovaru bude informovaný prostredníctvom kuriéra alebo pri osobnom odbere predávajúcim e-mailom. Ak kupujúci neprevezme vec v dojednanej lehote dodania, predávajúci je oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie tovaru vo výške 1 Euro za každý deň omeškania kupujúceho s prevzatím tovaru a predávajúci má právo od zmluvy odstúpiť, nárok na náhradu škody predávajúceho voči kupujúcemu za vynaložené náklady na dodanie tovaru zostáva zachované. To neplatí, ak dôvodom odopretia prevzatia zásielky je odstúpenie kupujúceho od zmluvy alebo poškodenie zásielky alebo tovaru pri dodaní.

 

 1. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená na objednávke ako fakturačná adresa, pokiaľ kupujúci neuvedie osobitnú adresu na doručenie, v tom prípade je miestom dodania táto adresa na doručenie. V prípade osobného odberu je miestom dodania: Bolešov 448. Spolu s tovarom je zákazníkovi doručená faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty, ktoré sú potrebné pre užívanie objednaného tovaru, resp. tovarov.

Článok V.

Prevod vlastníckeho práva

 1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom prevzatia veci od predávajúceho alebo dopravcu. V tomto momente prechádza na kupujúceho aj nebezpečenstvo náhodnej skazy tovaru.

 

Článok VI.

Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy 

 1. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

 

 1. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

-       predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

 

-        predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

 

-       predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

 

-       predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

 

 

 1. Spotrebiteľ uplatňuje právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, zaslaním na kontaktné údaje predávajúceho, trvanlivým nosičom sa na účely tohto zákona rozumie prostriedok, ktorý umožňuje spotrebiteľovi alebo predávajúcemu uchovať jemu adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti na časové obdobie zodpovedajúce účelu týchto informácií a ktorý umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených informácií, najmä papier, e-mail, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta, pevný disk počítača. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorého znenie nájdete tu.

 

 1. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň 14 dňovej lehoty.

 

 

 1. Odstúpením sa zmluva zrušuje od začiatku, každá zmluvná strana je povinná vrátiť všetko, čo na základe zmluvy uzavretej na diaľku od druhej zmluvnej strany prijala, t.j. predávajúci platby, ktoré prijal od kupujúceho a kupujúci tovar, vrátane príslušenstva, dokladov potrebných na užívanie tovaru. 

 

 1. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar predávajúcemu späť alebo ho odovzdať predávajúcemu osobne v sídle predávajúceho. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň 14 dňovej lehoty. 

 

 1. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. 

 

 1. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

 

 

 1. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné (ďalej platba za tovar“). 

 

 1. Predávajúci je povinný vrátiť platbu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Spotrebiteľ si môžu vybrať iný spôsob vrátenia platby za tovar pri uplatnení odstúpenia v rámci formulára.

 

 

 1. Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

 

Čl. VII

Poučenie o práve na uplatnenie zodpovednosti za vady a reklamačný poriadok

 

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

 

 1. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Jednotlivý tovar môže mať uvedené pri popise jeho vlastností na www.farmarik.sk kratšiu dobu životnosti ako je záručná doba vzhľadom na jeho vlastnosti a spôsob použitia.

 

 1. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak má tovar uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

 

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

 

 1. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

 

 1. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 

 1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

 

 1. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. 

 

 1. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

 

 1. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú.

 

 1. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

 

 

 1. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

 

 1. Spotrebiteľ je povinný vytknúť vady bez zbytočného odkladu po tom, čo vady zistil, najneskôr však do uplynutia záručnej doby. Pri prevzatí tovaru od dopravcu kupujúci potvrdzuje prevzatie tovaru a neporušenosť obalu, nakoľko tovar sa môže pri preprave poškodiť. Odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu, v prípade osobného odberu v prítomnosti predávajúceho. Vaším podpisom kuriérovi potvrdzujete, že obal nebol nepoškodený.

 

 

 1. Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v sídle predávajúceho alebo ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, alebo prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie. Reklamáciou uplatňuje spotrebiteľ nároky zo zodpovednosti za vady tovaru. Spotrebiteľ vytýka konkrétne vady tovaru alebo opíše to ako sa vady prejavujú. Z obsahu reklamácie alebo dokladov, ktoré k nej priloží musí byť zjavné akého tovaru sa týkajú ako aj skutočnosť, že vadu uplatňuje v rámci záručnej doby. Reklamovať je možné len tovar, ktorý zakúpil spotrebiteľ u predávajúceho. Za týmto účelom predloží kupujúci predávajúcemu doklad o kúpe alebo záručný list alebo preukáže zachovanie lehoty na uplatnenie zodpovednosti za vady iným jednoznačným spôsobom (napr. dokladom o prevzatí tovaru). 

 

 1. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady, ktoré vznikli:

 

-       mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim, inou osobou alebo náhodou po prechode nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho 

-       nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie alebo ako vyplýva z jej obvyklého použitia

-       používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou

-       chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru podľa návodu

-       zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar

-       poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, t.j. napríklad použitím nie na domácu potrebu ale na podnikateľskú činnosť

-       používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii k tovaru, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok 

-       bežným opotrebením tovaru, ktorý vyplýva z používania a vlastností tovaru

-       po uplynutí záručnej doby alebo životnosti výrobku

 

 

 1. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec poučí spotrebiteľa o jeho právach podľa § 622 a 623 Občianskeho zákonníka, na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 

 1. Lehota na vybavenie reklamácie plynie od momentu, kedy boli vady riadne vytknuté a v prípade, že sa reklamujú vady tovaru je potrebné na uplatnenie reklamácie predložiť predávajúcemu tovar za účelom preskúmania stavu tovaru a vytýkanej vady. Tovar je možné doručiť osobne: Bolešov 448, 01853 alebo doručiť poštou Bolešov 448, 01853. Lehota na vybavenie reklamácie začne plynúť v prípade, že je potrebné preskúmať tovar až momentom, kedy bol tovar predávajúcemu doručený. 

 

 1. Vybavenie reklamácie je ukončenie reklamačného konania:

 

- odovzdaním opraveného tovaru,

- výmenou tovaru, 

- vrátením kúpnej ceny tovaru,

- vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, 

- písomná výzva na prevzatie plnenia alebo

- jej odôvodnené zamietnutie

 

 1. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. 

 

 1. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 

 1. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 

 1. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu  subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov) Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu je možné podať aj prostredníctvom platformy pre alternatívne riešenie sporov  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Článok VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky. Na právny vzťah založený kúpnou zmluvou sa vzťahujú všeobecné obchodné a reklamačné podmienky, ktoré boli účinné v čase uzavretie kúpnej zmluvy. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.

 

 1. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s všeobecnými obchodnými podmienkami ako aj reklamačnými podmienkami.
 2. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti a sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

 

 1. V ostatných otázkach, ktoré nie sú upravené v týchto všeobecných obchodných a reklamačných podmienkach sa zmluvný vzťah riadi podľa príslušných ustanovení predovšetkým zákonom č. 40/1964 Zb  Občianskym zákonníkom v znení neskorších predpisov, Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov  znení neskorších predpisov.

 

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 8.2.2022

 

 

 

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.
Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať